Vol 3, No 1 (2019)

June

DOI: https://doi.org/10.20961/prima.v3i1

Table of Contents

Articles

Dwiwiyati Nurul Septariani, Aktavia Herawati, Mujiyo Mujiyo
1-9
Retno Rosariastuti, Sumani Sumani, Aktavia Herawati
10-17
Sudadi Sudadi, Suryono Suryono, Suwarto Suwarto
18-21
Jauhari Syamsiyah, Aktavia Herawati, Mujiyo Mujiyo
22-27
Hery Widijanto, Suntoro Suntoro
28-32